Förköpsinformation

FÖRKÖPSINFORMATION FÖRSÄKRINGSHUSET TÖLLBORG & ORSANDER AB

Du har enligt lag rätt att få denna information och det är viktigt att du läser den innan du köper
en försäkring. Du bör även spara informationen.

Försäkringshuset Töllborg & Orsander AB är försäkringsförmedlare och distribuerar både livförsäkringar och sakförsäkringar.

Bolaget är inte bundet att endast distribuera försäkringar från ett eller ett mindre antal försäkringsbolag, utan distribuerar försäkringar för flera försäkringsbolags räkning.

De bolag som ingår i urvalet för livförsäkringar är för närvarande: Skandia, Länsförsäkringar, SEB, SPP, Folksam, If, Trygg-Hansa, Futur, Movestic, Euro Accident, DKV Hälsa, Nordeuropa Försäkring.

De bolag som ingår i urvalet för sakförsäkringar är för närvarande: Trygg-Hansa, If, Moderna försäkringar, Länsförsäkringar, Dina försäkringar, Folksam, Nordeuropa Försäkring, Ålands Ömsesidiga, Nordic Garantee, Alandia, Europeiska, Gjensidige, Svedea, Protector.

Bolaget ger råd på grundval av vad ovanstående försäkringsbolag erbjuder samt de produkter som upphandlats centralt via försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga.

Bolagets försäkringsförmedlare företräder kunden och agerar för kundens räkning och för kundens bästa vid distribution av försäkringar.

Som försäkringsförmedlare har vi ett ansvar att ge dig som konsument objektiv och tydlig information om försäkringsprodukten som vi tar emot från försäkringsbolagen. Därför uppmanar vi dig att särskilt ta del av och spara den information vi tillhandahåller dig som beskriver de försäkringsprodukter vi har distribuerat till dig.

Kontaktuppgifter
Försäkringshuset Töllborg & Orsander AB

Försäkringshuset Töllborg & Orsander AB
Organisationsnummer: 559165-3919
Postadress: Lindbergsvägen 2c, 432 32 Varberg
Telefonnummer: 0708-302017, 0703-042017
Besöksadress: Lindbergsvägen 2c, 432 32 Varberg
E-postadress: magnus.tollborg@forsakringvarberg.se, magnus.orsander@forsakringvarberg.se
Hemsida: www.forsakringvarberg.se

TILLSTÅND OCH TILLSYN

Tillstånd
Bolaget har tillstånd hos Finansinspektionen för försäkringsdistribution enligt nedan.

  • Försäkringar i samtliga livförsäkringsklasser (direkt).
  • Försäkringar i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt).

Du som kund kan kontakta Finansinspektionen för att få information om vilka anställda som har rätt att distribuera vilka försäkringar. Du kan läsa om det i Finansinspektionens företagsregister (www.fi.se) eller kontakta Finansinspektionen enligt kontaktuppgifterna nedan.

Tillsyn och registrering
Finansinspektionen utövar tillsyn över Bolagets försäkringsdistribution och Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare. Du som kund kan kontrollera registreringen hos Bolagsverket. Se kontaktuppgifter nedan.

Konsumentverket utövar tillsyn över marknadsföring och informationsinnehåll.

Konsumentverket
Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad
Telefon: 0771-42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se
Webbplats: www.konsumentverket.se

Finansinspektionen
Postadress: Box 7821 103 97, Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se

Bolagsverket
Postadress: 851 31, Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.bolagsverket.se


BOLAGETS FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTION OCH RÅDGIVNING
Bolaget kommer att erbjuda dig rådgivning om de försäkringsprodukter som vi erbjuder utifrån de försäkringsbolag som ingår i urvalet enligt ovan. Rådgivningen är därför inte grundad på en opartisk och personlig analys (oberoende rådgivning).

I de fall Bolaget tillhandahåller dig försäkringsprodukter utan att rådgivning tillhandahålls kommer Bolaget tydligt informera dig om detta innan du ingår ett försäkringsavtal.

KOMMUNIKATION
Du som kund har rätt att få denna och viss annan information i samband med försäkringsdistribution och rådgivning i pappersform. När Bolaget anser det lämpligt utifrån de tjänster Bolaget erbjuder samt vår Bolaget kommer i första hand att kommunicera med dig via din personliga kundportal, till vilken du får inloggning i samband med att du blir kund hos Bolaget. Där hittar du till exempel alltid aktuell förköpsinformation om Bolaget. När Bolaget anser det lämpligt utifrån de tjänster Bolaget erbjuder samt vår relation med dig som kund kommer du att få information via e-post.

I samband med att du som kund lämnar din e-postadress till oss bekräftar du samtidigt att du har möjlighet ett motta sådan information som avses ovan via internet och e-post. Det åligger dig som kund att ändra e-postadress via kundportalen eller i pappersform till Bolaget.

Du som kund har alltid rätt att på begäran få denna information samt viss annan information avgiftsfritt i pappersform. All kommunikation sker på svenska.

INFORMATION OM VÅR PERSONAL OCH KUNSKAPSKRAV
Bolaget har kontrollerat att samtliga försäkringsförmedlare som är verksamma hos Bolaget har den bakgrund, utbildning, kunskap och kompetens som krävs. Bolagets samtliga försäkringsförmedlare ska årligen genomföra utbildning samt erlägga ett kunskapstest. I Finansinspektionens företagsregister (www.fi.se) kan du se vilka anställda som har rätt att distribuera försäkringar för Bolagets räkning.

PRISET FÖR DISTRIBUTION OCH RÅDGIVNING
Bolaget erhåller ersättning för den försäkringsdistribution vi utför antingen genom ett arvode från dig Bolaget erhåller ersättning för den försäkringsdistribution vi utför antingen genom ett arvode från dig som kund eller genom ersättningar från våra samarbetspartners.

Ersättningen beror bland annat på vilken försäkringsprodukt som du köper. Du kommer få en beskrivning av ersättningen innan respektive tillfälle som du tecknar försäkring.

Ersättningen ska täcka kostnader för försäkringsdistributionen samt försäkringsrådgivningen inkluderat uppföljning, årlig skötsel och service till dig som kund. Dessutom ska detta täcka administrativa kostnader och försäkringar samt kostnader som åläggs av tillsynsmyndighet.

REGELBUNDEN RAPPORT OM KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR
Du som kund har i vissa fall rätt att få en regelbunden rapport innehållandes information om de produkter och tjänster vi har distribuerat till dig samt kostnader och ersättningar för dessa.

Information om produkter och tjänster samt de kostnader som avses ovan kommer du att få av det försäkringsbolag du tecknat din försäkring hos. Information om de ersättningar som avses ovan kommer du att få av oss och den kommer att tillställas dig personligen minst årligen via din kundportal.

INTRESSEKONFLIKTER
Intressekonflikter är en naturlig del i affärsdrivande verksamheter och även inom Bolagets verksamhetsområde. Intressekonflikter kan uppstå i en situation där kundintresset står i konflikt med ett intresse hos Bolaget eller Bolagets försäkringsförmedlare. För att skydda dig som kund har Bolaget antagit riktlinjer för att hantera intressekonflikter.

En identifierad intressekonflikt är att Bolaget äger aktier i intresseorganisationen Free Broker Group i Norden AB (FBG), vilken i sin tur äger Tydliga AB till 91% samt cirka 6% i bolaget Alpcot Ltd som äger värdepappersbolaget Alpcot AB.

Bolaget kan komma att förmedla produkter och tjänster från Alpcot AB. FBG kan erhålla utdelning från Alpcot Ltd som i sin tur kan erhålla utdelning från Alpcot AB. Vid varje rådgivningstillfälle redovisar vi den förmedlingsersättning som utgår, men Bolaget kan även komma att erhålla utdelning från FBG i sin egenskap av aktieägare där. När sådan utdelning utbetalas fördelas den i enlighet med det aktieägaravtal och den utdelningspolicy som gäller. Eftersom utdelning är ett beslut för bolagsstämman i FBG saknas möjlighet för Bolaget att i samband med distributions-
/rådgivningstillfället upplysa kunderna om storleken på den eventuella utdelningen.

Bolaget är medlem i försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga. En av Tydligas uppgifter är att upphandla och förse försäkringsförmedlare och deras kunder med konkurrenskraftiga försäkringslösningar. En del av dessa produkter administreras av Tydliga eller annat bolag inom samma koncern som Tydliga (inkluderat intressebolag) och Tydliga kan för den administrationen och de produkterna komma att få ersättning. En intressekonflikt består i att en förmedlare kan komma att distribuera en produkt administrerad av Tydliga, inkluderat andra bolag inom samma koncern som Tydliga samt intressebolag, och senare komma att erhålla en aktieutdelning genom sitt ägande i FBG och/eller en återbäring av Tydliga. Eventuell återbäring beslutas årsvis i efterskott och är beroende av bland annat Tydligas ekonomiska resultat, skadehistorik m.m. Därför saknas möjlighet att vid distributions-/rådgivningstillfället upplysa kunden om storleken av eventuell återbäring.

Det kan förekomma att vissa produkter som Bolaget distribuerar ger mer ersättning än andra. Detta kan ge incitament för Bolaget eller försäkringsförmedlaren att distribuera just dessa produkter till kunden trots att den produkten nödvändigtvis inte är den mest lämpliga eller passar kundens krav och behov bäst.

För att hantera intressekonflikter och säkerställa att kundens intressen sätts främst föregås varje distributions- och rådgivningstillfälle av en krav- och behovsprövning samt i förekommande fall av en personlig rekommendation mot bakgrund av den information du som kund har lämnat. I tillägg genomför Bolaget löpande stickprovskontroller där all rådgivningsdokumentation granskas i syfte att säkerställa att dina intressen som kund sätts främst. Vid rådgivning avseende försäkringsbaserade investeringsprodukter föregås rådet alltid av en lämplighetsbedömning. Vi kommer i samband med rådgivningen även tydligt förklara detta förhållande för dig som kund.

De organisatoriska och administrativa system som har fastställts för att förebygga eller hantera intressekonflikter angivna ovan med anledning av distribution och rådgivning av försäkringsbaserade investeringsprodukter är inte tillräckliga för att med rimlig säkerhet säkerställa att det inte finns en risk för att kundens intressen skadas.

Närmare information om vad Bolagets regler om intressekonflikter innehåller lämnas till kunden på dennes begäran.

ANSVARSFÖRSÄKRING
Bolaget och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Försäkringen är tecknad hos Accelerant Insurance Limited via Nordeuropa Försäkring
Adress: Box 56044,102 17 Stockholm

Kontaktuppgifter:
Sedgwick Sweden AB
Telefon: 08-98 33 60
E-post: info@se.sedgwick.com
Webbadress: www.sedgwick.com/solutions/global/se

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust och anser att Bolagets eller deras förmedlares agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd ska Bolaget underrättas om det inom skälig tid efter det att du märkt eller borde märka att en skada uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada är 1 300 380 euro och totalt 2 600 750 euro för alla skador under försäkringsperioden.

OM DU INTE ÄR NÖJD

Om du som kund är missnöjd och vill framföra ett klagomål rörande distribution och/eller rådgivning av försäkring ska detta göras skriftligen till Bolagets klagomålsansvarig. Klagomål besvaras och utreds så snart som möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från att ärendet mottogs kommer vi att meddela dig och förklara orsaken till detta samt informera om den fortsatta handläggningen av ditt ärende och när du kan förvänta dig ett svar.

Du som konsument kan få vägledning och hjälp hos:

Konsumenternas Försäkringsbyrå www.konsumenternas.se
Konsumenternas Bank- och Finansbyrå www.konsumenterna.se
Konsumentverket (Hallå konsument) www.hallakonsument.se
Konsumentrådgivningen i din kommun, www.konsumentvagledare.se

Du har även möjlighet att få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se).

Du kan också vända dig till allmän domstol för att få din sak prövad. Du rekommenderas i sådana fall att anlita ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ditt ärende och dina utsikter att nå framgång i tvisten. Bolagets klagomålsansvarig:

Tydliga AB
Klagomålsansvarig: Fredrik Nilsson
Bergsbovägen 11, 191 35 Sollentuna
E-post: klagomalsansvarig@tydliga.se

KVALIFICERADE INNEHAV
Bolaget har inga kvalificerade innehav i något försäkringsbolag som Bolaget distribuerar försäkringar från och inget av dessa försäkringsbolag har kvalificerade innehav i Bolaget.

ALLMÄNNA VILLKOR
Du som kund omfattas efter lämnande av fullmakt till Bolaget av Bolagets allmänna villkor för kunder. De vid var tid aktuella allmänna villkoren hittar du på din kundportal.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Dataskyddsförordningen – GDPR – innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Syftet med Dataskyddsförordningen är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Reglerna för Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har som ändamål att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

Du upplyses om att Bolaget, såsom personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter. För mer information hänvisas till Bolagets integritetspolicy, som du hittar som en bilaga till denna förköpsinformation samt på vår hemsida.

TILL MOTVERKANDE AV PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM
I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism uppställs en rad grundläggande krav för identitetskontroll med mera. Särskilda regler gäller för personer i politiskt utsatt ställning (political exposed persons, PEP). Information kan komma att efterfråga av dig som kund i samband med tecknande av livförsäkring och/eller investeringar inom ramen för en försäkring.

TYDLIGA
Bolaget är medlem i försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga, som är Sveriges snabbast växande aktör på den svenska rådgivarmarknaden inom försäkring. Tydliga har idag närmare 350 försäkringsförmedlare anslutna till sig. vilket ger dem förutsättningar att centralt kunna upphandla försäkringslösningar som tillgodoser kundernas behov och önskemål till konkurrenskraftiga priser. Du kan läsa mer om Tydliga på www.tydliga.se.

SVENSKA FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARES FÖRENING
Bolaget är medlem i Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM), som är en branschorganisation för försäkringsförmedlare. För att kunna bli medlem krävs att förmedlaren uppfyller samtliga krav som Finansinspektionen ställer. Därutöver gör SFM en egen kontroll av varje individuell förmedlares kunskap och kompetens. Mer information om medlemskapet och SFM:s etiska riktlinjer finns på www.sfm.se.

INSURESEC
Bolaget är anslutet till InsureSec. Det innebär bland annat att anställda försäkringsförmedlare ska vara licensierade och att vår verksamhet granskas av InsureSec samt att Disciplinnämnden för försäkringsdistribution har mandat att fatta beslut i disciplinärenden för vår försäkringsdistribution.
Du som kund kan anmäla överträdelser av de regelverk som gäller för försäkringsdistribution till InsureSec.
För mer information se www.insuresec.se eller www.radgivarregistret.se.

Magnus Orsander, Försäkringsmäklare

Magnus Orsander

Jag letar alltid efter de bästa och mest prisvärda sakförsäkringarna. Bra pris är viktig men inte på bekostnad av säkerheten. I första hand har vi ju försäkringar för att kunna känna oss både trygga och bekväma. 

magnus.orsander@forsakringvarberg.se
0703-04 20 17

Vi samarbetar med Magnus Töllborg på Tydliga Partners gällande person- och pensionsförsäkringar.

magnus.tollborg@forsakringvarberg.se
0708-30 20 17

Magnus Töllborg, Försäkringsmäklare

Vi ingår i Sveriges snabbast växande förmedlarorganisation gällande försäkringar; Tydliga. Vi är ca 400 förmedlare utspridda runt om i Sverige.